ITE VIGO ARQUITECTURA

eN QUÉ CONSISTE

Se trata de una inspección de la edificación llevada a cabo por técnicos competentes (Arquitectos, Aparejadores o Ingenieros) y que tengan la formación y la experiencia adecuada para poder detectar posibles problemas de seguridad en los edificios, sin entrar en cuestiones de tipo legal o meramente estéticas.

Extracto normativa:

A ITE É UNHA INSPECCIÓN QUE DEBERÁN PASAR TODOS OS EDIFICIOS EN FUNCIÓN DA SÚA ANTIGÜIDADE PARA ACREDITAR O SEU ESTADO DE SEGURIDADE CONSTRUTIVA, calquera que sexa o seu destino (vivenda, oficinas, industria, comercio, etc.). A ITE permitirá que se acometa a tempo a execución das medidas inmediatas que eviten tanto os riscos para a seguridade das persoas coma a necesidade de afrontar reparacións máis complexas e custosas.

 
O seu obxecto non abrangue todo o espectro do deber de conservación. O cumprimento do disposto na Ordenanza non poderá xustificar o incumprimento do réxime xeral dos deberes de conservación e mantemento da edificación.

quien realiza la inspección

Es facultad de la propiedad  contratar al técnico que estime oportuno, siempre que posea el Titulo que lo faculte para este fin (Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero), independientemente de las listas facilitadas por el Concello o las empresas formalizadas a tal fin. 

Extracto normativa:

A inspección debe realizarse por profesionais independentes legalmente facultados para levar a cabo esta función. O propietario/a deberá encargar a un técnico/a competente a expedición do informe de inspección. No caso de non coñecer a técnico/a especializado, os colexios oficiais disporán de relacións de profesionais aos que os propietarios/as poderán dirixirse.
O propietario/a deberá facilitar ao técnico/a redactor do informe a visita de inspección a todas as dependencias do edificio, a fin de que este poida determinar qué obras son necesarias no inmoble para garantir as condicións de seguridade construtiva.
Unha vez efectuada a inspección, farase constar o seu resultado nun impreso normalizado, que deberá ser visado polo colexio profesional correspondente.
O dito impreso presentarase pola propiedade no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo e o seu resultado quedará reflectido nun rexistro de edificios creado para o efecto.

qué se analiza en una ite?

Básicamente se analizaran los siguientes elementos:

  • Cubierta.
  • Estructura.
  • Fachadas.
  • Red de agua y saneamiento.
  • Cumplimiento normativa contra-incendios vigente en el momento de construcción de la edificación*
        * Exigible a las revisiones realizadas a partir del año 2011

ayudas

Para aquellos casos en que se justifique la carencia de recursos para afrontar el costo de realizar la inspección el Concello establece un periodo (desde Mayo a Septiembre aproximadamente) para cumplimentar esta solicitud.